Ngưu Khuyén Cát, gia chủ Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Qua mấy ngày, quả sinh con trai, Thiệu thị đem dìm chết, dùng bao cỏ hương bồ bọc kín, bảo Đắc Quý dem chồn.

Đắc Quý nhận đứa bé, nhưng không đem chồn, mà bí mật đem sang cho Chi Trợ. Chi Trợ nhận đứa trẻ chết, túm lấy Đắc Quý quát rằng: Chủ mẫu nhà ngươi là vợ của Ngưu Khuyén Cát, gia chủ. Đắc Quý sợ hãi trum ban ca bịt miệng Chi Trợ, nói: Tôi coi anh trum ban ca như ân nhân, việc gì cũng bàn bạc cùng anh, nay sao giở mặt vồ. Nếu không, ta quyết không chịu ngồi yên, nay đã có đứa trẻ chết làm vật chứng, ngươi hãy tự đến cửa quan mà. Ta ở nhà đợi ngươi trả lời, hãy nhanh nhanh ỉên.

Đắc Quý mắt đầy lệ, biết giấu khôns; nổi, đành phải đem những lời của Chi Trợ nói lại cho Thiệu thị nghe. Thiệu thị oán hận, nói: Đó là cái gì, mà đem dùng làm lề vật tặng người, thật chớn sống ta rồi!. Nói rồi, rơi nước mắt. Đắc Quý nói: Nếu ỉà người Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại khác, tôi không bao giờ cho, nhưng Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Chi Trợ là ân nhán của tồi, cho nên rất khó chối. Thiệu thị nói: Anh ta là ân nhân thế nào Hướng Dẫn Trùm bắn cá của ngươi? Đắc Hướng Dẫn Trùm bắn cá Quý nói: Việc tôi trần truồng nằm ngủ trước đây,. Lúc đầu ta đã nghĩ sai, mắc vào cái tròng của tên lưu manh đó, nay hối đã không kịp nữa. Nếu khổng dùng bạc mua ỉại hài nhi, nó tất sẽ đi báo quan, lúc đó khó mà cứu vãn.

Đành phải lấy ra bốn mươi lạng bạc, đưa cho Đắc Quý để chuộc lại hài nhi, bí mật đem chôn, nhằm tránh hậu hoạ. Đắc Quý thực thà, đem bốn mươi lạng bạc, hai tay nâng đưa cho Chi Trợ, nói: Chỉ có ngần này, anh hãy trả lại đứa. Chi Trợ được bạc, lòng tham không đáy, nghĩ bụng: Phụ nhân này đã đẹp, lại nhiẻu tiền. Nhân cơ hội này, phải ép ả thuận ta, ta sẽ nắm lấy toàn bộ gia sản của ả, chẳng tuyệt lắm sao!.

Bèn nói với Đắc Quý: Ta nói cần bạc, chỉ là nói đùa. Nay ngươi tưởng thật đã đem lại, ta dành phải nhận vậy. Đứa trẻ ta đã đem chồn rồi. Ngươi hãy dẫn tiến ta để được cùng chủ mẫu ngươi vui vẩy; nếu ưng thuận, ta sẽ quản đỡ việc nhà, không còn ai.

You might also like

Leave a Reply