Nụ cười rạng rỡ trên mặt điện thoại vertu

“Chiều nay chị thấy thế nào?”
“Chị khỏe Ben ạ,” bà phấn khởi nói. Nụ cười rạng rỡ trên mặt. “Chuyến thăm Dì Lillian của em thế nào? Dì đúng là người khác thường, phải thế không?”
“Phải,” ông đồng ý.

“Em biết được nhiều điều nhờ chuyến viếng thăm đó. Em đã có lời giải cho điện thoại vertu mọi thắc mắc của điện thoại vertu mình. Sarah, chị là tất cả với đì đây”.

“Dì cũng yêu em mà Ben. Dì không nói với em sao?”
“Có, em và dì có nói về chuyện ấy”.

“Gia dinh chi dang lên kë hoach cho bOfa toi Ta on that l<5n o’ trang trai, chi muon em diia gia dinh dën dl moi ngiiàri c6 the gàp nhau,”. “Lë Ta On là môt dip tuyêt vôi de gia dinh doàn tu bên nhau. Chi sè cân dia chï và diên thoai cüa em de giûf lien lac vôi em và Beverly,” bà Điện thoại Nokia 8800 Vàng hồng Chocolate Chính hãng nôi mot Điện thoại Nokia 8800 Vàng hồng Chocolate Chính hãng hôi. “Em phâi hôi lai Beverly xem bà ây co kë hoach gi triidc chiia. Em së bâo cho chi biët,” ông dânh trong làng. “Duoc, nhô viêt lai së diên thoai và dia chi cüa em trüôc khi di dây nhé”.

“Chàc chân em së điện thoại nokia 8800 de lai cho John triiôc điện thoại nokia 8800 khi di,” ông hufa. “Sarah, chi düng là môt phu ni3 khâc thii&ng. Chüc chi co môt cuôc sông tôt dep nhât. Giâ mà moi chuyên khâc di khi chüng ta con bé.

Châc chân chi së là ngUôi chi tuyêt vcfi,” Ben nôi. Sarah nhïn ông châm chu. “Nghe nhii em dang nôi lofi tCf biêt vây Ben” bà nôi.

You might also like

Leave a Reply