Ha Thâi phân trân:-Bâm quan lôn! Không phâi là Văn hóa Việt Nam

Nếu chi trả bằng tiền đồng, khối lượng tiền sẽ lên tối hơn một tấn. Đe cho gọn nhẹ, ông Diên Thái xin thanh toán bằng bạc nén, lượng bạc nén tương đương ba trăm năm mươi quan tiền. Vậy là, ông có thể tự tay mang đi giao nộp, mà hàng phố không ai hay biết. Bạc nén được ông gom dần tại phố Hàng Bạc, nơi bán bạc nén hoặc ngược lại có thể đổi bạc ra tiền đồng. Vicn dfii flciJYÈn Cône OH
*
É 4
Thây quan tai gia tii chÔï p miïng, xa trtfdng Ha Thâi phân trân:
– Bâm quan lôn! Không phâi là. Chàng nôi thi quan lôn cüng biêt, Ha Thâi tù thdi bi§t xâ, trâi may tràm nâm, chiia mot ai dô d<,it hay xuâ’t ngoçii làm quan, nên. Tiên the cùng cô ldi xin phong tuc cuoi hoi quan anh giüp làng mçt viêc phong tuc cuoi hoi nüa! Em cû
là xin trình quan anh luôn bản Khoán lệ, hàng xã mới lập.

Tuy vậy để khuếch trương việc đọc sách Thánh hiền, làng đã ghi một lệ “Chước lực dịch tuần túc!” cho học. Một lệ cho ai trúng trường muốn khao làng, thì, hoặc mời thượng hạ, cứ năm người một mâm hoặc thay bằng co tiền,.

Làng đã bàn tính, xin với quan anh, cho khao theo lệ trúng trường. Nếu quan anh bận công việc tại Trung đô, không tiện cho biện cỗ bàn ồ thôn quê, thì có thể nạp cổ tiền như ghi. Làng cũng mong có được họ tên quan anh, cùng với phẩm tước, đứng đầu danh sách chức sắc trong văn tế!
Quan tại gia. Khi quan lêtt lai trang dàu, Nhiêu Thé lien dûng lên, chî tay vào danh sâch quan viên sâc mue, thay mat câ làng lâp khoân le,
à9 T_. Côn ho Nguyen Dinh ta, chî cô môi minh em, may mà nam ây em vùa lo khao vong lâo nhiêu xong, neu không, ho ta chang dUdc mot ai, thât. Vây tùy làng liia chon!
– Bam!- Nhiêu Thé vôi dâp. – Khao bàng tien thi làng phâi càt hàng giâp mua ldn Văn hóa Việt Nam sûa cô, nhiï vây së bi bôt xén Văn hóa Việt Nam dàu duôi. Trtfôc sau chî cô mot làn quan anh cho làng àn cô, bản sắc văn hóa Việt Nam lue nào cüng diïdc!
– Tôi dinh thê~~này!- Quan lai bản sắc văn hóa Việt Nam phân. – Hôm tuyên sàc tai dinh, tôi muôn làm thêm mây mâm, môi dàn anh hai làng Diên Trüdng, Nhi Khê, cùng dut vôi quan viên xâ ta,.

– Bẩm quan anh, đình làng ta bằng gỗ, có lẽ làm từ khi mới biệt xã, vừa nhỏ, vừa dột nát. Từ lâu, mọi người muốn xây dựng lại to hơn, bằng gạch ngói, song dân nghèo quá nên đành chịu.

Nay làng bàn lập sổ quyên, lấy tiền trùng tu, vậy xin quan anh cho phép!
Quan tại gia không nghĩ ngợi, phán ngay:
I Việc.

You might also like

Leave a Reply